Sarkodie-Trumpet Lyrics ft. Medikal, Teephlow & Strongman

Sarkodie-Trumpet

 DOWNLOAD HERE 

(Sarkodie)
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet, joh

Verse 1: (Teephlow)
So many guys are rpping
Obia se ne tili bom
ɛbɛ to me dɛ me kita mic a n’agye
Oclaim best rapper
ɔse dɛ ne level yɛ high a m’ate
Massa ne nyinaa hype ah nothing
Punch a me droppe kai wontease
Hmm… n’adwene sua tesɛ Wisa n’ade
Metumi rappe ma Hausa boys yaayi
Me bisa, mentwa rap no short a, daabi
Okay, ɔpɛ no pii dze a (pizza)
no problem Papa John’s m’ani
Merebɛ serve wo one plate.. bra!
Come straight, uncle ei, I’ve come prepared
Wala se dɛ ɛyɛ player nso kala biaa rebetwamu a na abɔ jack; Wilshere
M’anum nsɛm no betumi aparalyse wo
then my fans will cheer (wheel chair)
Standing ovation, squad gugu m’kyi
Hwɛ m’apunche ama Sark kam herh!
Me Warning’, na ɔyɛ great collabo
Nyankopɔn ama me rate na w’af
Sarkodie-Trumpet
Me nya bi ndzi no, ɔmaa me dɔkono
I felt his grace; Omaboe
Time a yɛnso yɛ pɔnkɔ no w’aso
This trip dze ɔno tɔnka na m’apo
Flow no yɛ hard dɛɛ pɔnkɔ no naabo
Ne nyinaa akyi no still ɔmbɔ m’aba do
Then tins dey bore me like dumbbells
Def Clef, ma me nsa nka me trumpet
Chale, mɔba, hold on
W’ɔnnyɛ a I go blow my own horns
ADLIBS:
The truth be say, many are called, many are chosen
Only a few take a distance
You see how far we’ve come
Verse 2: (Medikal)
I see them but them no fit torture my boundarie
Them never dey my level, I feel it in my capillaries and arteries
Hosanna, hosanna, tell them the new king is back, make them go grab some palm trees
Continent and countries, by heart boys are in
Tailor, obiaa mpɛ me adamfoɔ; them all say I never get size
Never seen truth in lie
Opportunity no bɛtɔ wo nsam pɛ utilize
Me maa mo uniform kɔhuu Mfantsiman, still these haters never get site
SM, AMG, still family
Kyerɛ Shatta Wale sɛ we never get fight
ɛka me last koraa still kapo
Campaign no bɛkɔ so, eshi rado
Wo hia me for feature pɛ holla sharp, I never dey run out of bars like El Chapo
They take shots, nanso me yɛ goalkeepe
Ni**as acting bitchy; Bruce Jenner
I refuse to be broke,
I’m the sickes king; wo hwɛ mu yie a wotumi frɛ me Ill Nana
Enti w’anfii me deɛ a mɛbɔ me trumpet
I no fit take your shit, me nyɛ pampers
On your mark, get set; me life yɛ movie
Mo deɛ no yɛ short; advert
Sɛ yɛ burne wo a charcoal
Sɛ wo te sɛ yɛ burne Medikal a, Nero
Kerosene biaaa nka ho
Zero to a hero
Me due sika, me yɛ Pablo
Sarkodie-Trumpet
Hook: (Sarkodie)
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet, joh
Verse 3: (Strongman)
Bɛhwɛ me flow mu duro, me rap kyɛn atuduro
Me punch ɛka w’ano a hwɛ ɛkyɛn awuduro
ɔtwe, me da ansa na mebɛhyia adukuro
Me ne rap ayɛ sɛ akurase ne ohia buburo
Rap no me wɔ no dan ma
Nima ne Fadaama, me nam a yɛ pointe me face sɛ Nana Aba
M’asi mu dadaad
Me flow sɛ gyata a ɛba
Rap no ɛda fɔm sɛ Kejetia cassava
Me ne n’awoma fia
Amaga ne amaga hyia a na yehu besia
Wo pɛ sɛ wo kye me deɛ a tɔ me ho kosu
Na me bie m’ano a asɛm nkoaa; Tamale fihyia
Ebi mo flow ayɛ mmerɛ sɛ ayaafoɔ home
Me ha adwene nti me pie a na w’ahunu amane
W’anum nsɛm awɔ me nti wo kaa sɛ w’anyame
Prayɛ tenten antumi a tietia gye w’ahome
ɔwoso adɔtɔ; m’akyekyere ano pɔ
Me flow no ama merewafoɔ no kɔn adɔ tɔ
Me punch kum akokɔ
Me rap kyɛn bɔtɔ
Wo speede up agya me, pɛ Bugatti tɔ
Wo rap yare a fa to me so na me yɛ gee
Ei! Me flow nkoaa kɛkɛ, edey bee
Skyface, big ups to my hommie Azee
Jot this down, make you no dey try we
Hwɛ, me jiga a checke me flow
Sɛ me differ a, wobɛ bisa a, mo kɔhwɛ etire a me m’atwitwa a
Guinea Bissau, hɔ nom style na me kut
Nti sɛ me jiga a Kumi Guitar, ku me guitar
Mmusuo nka mo, ɛtry ma wo
Me punch no ɛbɔ w’ano na ɛnyem deɛ a ɔbɛ wo
Wo ka ɛnfa ho
Me kyɛn Gao
Me rap no egyina Circle sɛ ashawo
ADLIBS:
We live to tell our story
To guide the young ones
Through hope and glory
When you hate on someone’s progress, it’s a process to self affliction
Belie that!
Verse 4: (Koo Ntakra)
Me yɛ dedua koraa me sene baduasa
Dadeɛ akoa, me kun ajirapa
Nea ɛbesie besie da graffa
Simpim akuaba na kyimpon branta
Koo, me me sii mu akyɛ, me yɛ pioneer
Akuapem rap, me ne kanea
Me ne frɛntɛnfrɛma okum yakama okum y’akama ɛnnɛ deɛ mɛtwe me se
Kof City, me firi Jumaapo
Mampiraman, kɔboa na jankɔ
Me gye me din ne kurotia, amansankɔtɛw, nti mɛkɔ ama amansan bo adwo
Mmerɛ a me hia mmoa no obiaa ammoa
Na me saka poma, na me woso adoma
Na mmerɛ a me dee ka na obiaa antua
Nso ɛnnɛ me de me ti n’agye nkyea
Akuaba, rap, me mia no sɛ printing press
Atew na m’apam, me yɛ printing thread
Wonnim difference between brodo ne bread
Wo ti awu, fa wo nkrataa nɛkɔ crèche
Oyirifi, ampam sakyi
Abubu, yɛde bɛn a me de kɛntɛn kɔ nsu
ɔbɛ me ne wo sankra akyi
Akopong kokodue, ɔdansi aduo
Kwaahweata, tokompata, Wofa Atta
Me na Akosua agbele awo ne ba
Ogyampaturudu, kaakaaku
ɔbransa, me de a me mene atudu
Wo de watch abɔ wo sisi, you dey waste your time
Me kɔ m’anim, you wan block my shine
Akuaba, me gyidie ne Christ
Me de rap abɔ w’akyi, na oboy don’t cry
Sarkodie-Trumpet
Verse 5: (Donzy)
Me feeli sɛ mɛkasa but opportunity comes but once not twice, nti m’asɔbere m’ano
I’m blowing my trumpet and singing along
Multitasking; anthem, Ephraim Amu
Sɛ akokoram amfɛre na osi me hwene so a, me nfɛre, me de blow esi me hwene aku me ho
Cos nobody knows, Akrobɛto go know
Nti mo nnim yɛ a mesrɛ mo mo nsuasua to
M’akye me kwakwa, moani akata, mo yɛ nkwadaa
Abubu mbaba, m’anyini m’apua, me nyɛ ɛndɛ ba
M’ano ɛya paa, me kyɛn kaka
Me bɔ adwuma, mo deɛ kasa
Wei yɛ warning to the fans
ɛno so you go judge
Wo beyi Chaka de, na wo de hwana kɔhyɛ first
Adɛn, w’aso asisi
Make you no make I vex
Wo bɔ me din a put some respeck on it
Cos I no go ron Tema, I go ron he entire Ghana rap game and DC Empire
Sarkodie-Trumpet
Lucious Lyon, I pay the boss fee
No smooth throw though, monkyemonka
The hard way the only way, the only way the hard way
Any which way I for crosh the bumper
Main agenda, mɛ moa mo further
Shey gara nkade baaba paa bu shaaka
Wanna do some, awesome, few people dey like
But majority dey talk say Chaka Dogbe do all
Atɔɔ nfiti gyenfɛ anaa mi p
Kɔɔlu hyien deegyɛ onyaa e
Throat, eh, Donzy yɛ deaf
Bra bɛgye me horn na blow no louder
Wo mbɔ a fa m’ade no ma me,
Na get out the F
Chorus:
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet, joh
Post-Chorus:
I want to ask you a very important question
Why do you call yourself Fante Van Damme?
What makes you think you’re the realer no?

Sarkodie-Trumpet

Verse 6: (Pappy Kojo)
Samini gye med
Na Hammer nim me din
Na hwana biom na ɔngye me ndi
Na wɔn ma do yɛn hunu bi
Na wɔn ma yɛ hwene bi (sniff sniff)
ɔbona wɔn ma yɛ hwene bi (sniff sniff)
Look, ame no m’agye me din wɔ Big Brother
ɛnkɔ hɔ, endu me level ne this chapter
Rapper biaa memiaa no nyɛ befie a mɛhyian
Swag style hwɛ ɛne me kɔ hɔ a mepran
It’s on Ghanafoɔ mesiafo me lay wɔn dɛ ping pong
Mpaboɔ na a ɔdze bɛba no metu gu na hwee nkɔm; size bole
Medi me nan si hɔ a me sen king kong
Mmm hwana ɔbɔɔ realer no,
Hwana ɔbɔɔ too raw
Hwana ne iller no
Hwana na ɔwɔ two more hits, killer no
Bɔ ne din na me dan mfa baba nhwe n’ano
Ame na mɛdze m’ano
Da a mepɛ na megye m’ahom
Me Nyame pɛ na ogyina do
Da a mehyia no na megyina m
Na wɔn a wɔwɔ ano a ɔde kasa pii twɛn
Adze a mɛbisa me ho no dabɛn na mɛkye no aboro no
uh uh
Mobɔ ko ma osiano
Mo nwom wɔbɔ no dɛ piano
Taadi brafoɔ, yaanom
Frɛ Yvonne Nelson ka kyerɛ no dɛ me hia no, pia no
Chorus:
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet, joh
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet
Mese obiaa ambɔ m’aba so a me a mɛbɔ me trumpet, joh
Outro: (Fortune Dane)
So there you have it
Ladies and gentlemen, boys and girls
I bring to you the present, and the future
My name is Fortune Dane
My friends call me F. Dane
This right here is a revolution
Pay attention
Sarkodie-Trumpet

Comments

Popular posts